MPB - 2220

ترالی دارو در مدل های مختلف ، دارای چرخهای دو قلو ترمز دار ای بی اس

;