MPB - 1130

سه شکن ثابت برقی ، بدساید چهار تکه ، چرخهای ترمز مرکزی دو قلو سایز 150

;