MPB - 2310

دارای پایه سرم ، هلدر کپسول ، تخته احیاء ، سفدی باکس ، رویه از ای بی اس ، چرخ های دو قلو ترمزدار

;