MPB - 1670

یک شکن ثابت ، چرخ ها سایز 150 با راهنما ، رنگ پودری الکترو استاتیک

;