MPB - 1140

سه شکن برقی با قابلیت تنظیم ارتفاع و ترند ، چرخهای ترمز مرکزی دوقلو سایز 150، بدساید چهار تکه ، جای کاست

;