MPB - 1640

سه شکن ثابت مکانیکی ، چرخ های ترمز مرکزی سایز 200 با راهنما ، بد ساید ها رویه و کاور از ای بی اس ، هندل های ای بی اس هرزگرددار تاشو

;