MPB - 1600

رویه متحرک انتقال بیمار ، چرخ های ترمز مرکزی سایز 150 ، بدساید های تاشو استیل

;