MPB - 1410

سه شکن برقی ، رویه و سر تختی از ای بی اس

;