مهرپویان بهداشت
  • تخت CCU-ICU
    دارای پنج موتور ستونی و خطی به همراه باطری بکاپ
  • تخت CCU-ICU
    دارای دو موتور ستونی و دو موتور خطی به همراه باطری بکاپ
  • تخت بستری
    دارای سه شکن با قابلیت تنظیم ارتفاع